Algemene voorwaarden

Klanten van het DevelopHer platform, gaan akkoord met de algemene voorwaarden die hierop van toepassing zijn. Zij verklaren onderstaande voorwaarden aandachtig te hebben gelezen, deze te begrijpen en accepteren wat er staat. Klanten verklaren:

✔️ hun inloggegevens voor zichzelf te houden en anderen niet te laten inloggen met hun gegevens;

✔️ geen kopie(ën) te maken van het DevelopHer platform en de inhoud die hierop staat;

✔️ DevelopHer (en/of moederbedrijf TechGirl) niet verantwoordelijk te houden of te zullen aanklagen bij financieel verlies, emotionele schade of lijden als gevolg van de informatie die in de cursus wordt gegeven;

✔️ niet te treiteren op het platform en juist wel een gezonde, meewerkende houding op te stellen ten aanzien van andere klanten en/of beheerders van DevelopHer.

Definities

DevelopHer, onderdeel van TechGirl, gevestigd te Dedemsvaart onder KvK nr. 66439094.
Klant: degene wie gebruikmaakt van DevelopHer.nl en online cursusomgeving.
Partijen: DevelopHer en klant samen.

Toepasselijkheid

1- Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens DevelopHer.

2- Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3- Van toepassing is de laatst beschikbare versie van deze algemene voorwaarden. DevelopHer heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwe voorwaarden zullen op de website worden aangepast, waarbij klant op de hoogte wordt gebracht middels een update op de Nieuws-pagina.

4- Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

5- Indien DevelopHer afwijking van deze algemene voorwaarden toestaat, doet dit niets af aan haar recht om alsnog directe en strikte naleving van het overige bepaalde te verlangen.

Prijzen

6- Alle prijzen die DevelopHer hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

7- Alle prijzen die DevelopHer hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan DevelopHer te allen tijde wijzigen.

8- Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die DevelopHer niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

9- Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

10- Indien de klant in gebreke blijft in tijdige betaling, wordt de toegang tot de content ontzegd. Indien de cursus niet tijdig of correct is opgezegd (zie artikel 14) blijft de betalingsverplichting in een dergelijk geval wel bestaan.

Klachten

11- Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan DevelopHer, door een e-mail te versturen naar info@techgirl.nl.

12- DevelopHer streeft ernaar binnen twee werkdagen een melding van ontvangst van de klacht te versturen en de klacht binnen een week inhoudelijk te behandelen.

Geschilbeslechting

13- Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

14- Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

15- Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin DevelopHer is gevestigd.

Uitvoering van de overeenkomst

16- Klant verklaart minimaal 18 jaar oud te zijn ten tijde van inschrijving op DevelopHer.

17- DevelopHer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor DevelopHer enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

18- Diensten van DevelopHer worden online geleverd, waarbij geen garantie kan worden afgegeven over de bereikbaarheid of locatie ervan.

19- Een aangeschafte cursus mag niet worden uitgeleend aan anderen én is gebonden aan één persoon met één e-mailadres.

20- DevelopHer behoudt te allen tijde het recht om een klant te weigeren.

21- Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een cursus kunnen van tijd tot tijd wisselen. DevelopHer is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen, zonder toestemming van de klant hierover te vragen.

Informatieverstrekking

22- Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig
beschikbaar aan DevelopHer.

23- Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

24- Klant vrijwaart DevelopHer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Aansprakelijkheid schade

25- DevelopHer is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

26- DevelopHer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

27- Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens het volgen van de content. Wel kan aanvullend de TechGirl Agency worden ingehuurd, maar dit gebeurt niet onder de vlag van DevelopHer.

28- Indien DevelopHer aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door DevelopHer in rekening is gebracht in die drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.

29- Klant vrijwaart DevelopHer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

Intellectueel eigendom

30- DevelopHer behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, etc.) op alle content, gegevens en geleverde informatie, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

31- De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DevelopHer (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

32- Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. DevelopHer is in een dusdanig geval gerechtigd klant te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd uit te sluiten van deelname.

33- Indien inbreuk plaatsvindt op auteursrecht, is het voor DevelopHer geregtigd klant te factureren voor geleden schade en klant uit te sluiten van het DevelopHer platform.

34- Met content die levenslang wordt aangeboden wordt bedoeld zo lang DevelopHer bestaat, dan wel het platform waarop de content wordt aangeboden.

Communicatie

35- Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.

36- Tijdens deelname aan een cursus kunnen klanten onderling communiceren, door het plaatsen van reacties in Groepen. Klant zal geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van DevelopHer.

37- Het staat DevelopHer te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

38- Tips van experts in de Groepen mogen alleen als suggestie worden opgevat, en mogen geen aanleiding zijn voor het opstellen van eventuele schadeclaims.

39- DevelopHer mag cursisten aanschrijven per nieuwsbrief of per mailing, in het geval zij dat nodig acht, en over informatie op DevelopHer van toepassing is.

Inhoud en duur cursus

40- De cursusduur varieert per cursus en kan naar eigen inzicht en in eigen tempo worden gevolgd, zo lang de content beschikbaar wordt gesteld.

41- Klant behoudt toegang tot de inhoud van de cursus, tenzij anders is overeengekomen. Klant is er zelf verantwoordelijk voor de content tijdig te doorlopen.

42- DevelopHer zal transparant communiceren over het uitfaseren van eventuele cursussen en geeft klanten hiermee de tijd om cursusmateriaal af te ronden, doch vooraf een keuze te maken om cursusmateriaal al dan wel of niet aan te schaffen.

43- Indien nodig zal de inhoud van de cursus regelmatig worden voorzien van een update.

Wijziging en annulering

44- Klant heeft alleen het recht op restitutie binnen 14 kalenderdagen na aankoop van de cursus wanneer klant kan aantonen dat de content niet voldoet aan de verwachtingen die klant redelijkerwijs mocht hebben. Beoordeling hiervan komt enkel toe aan DevelopHer.

45- Deelname aan een cursus is persoonsgebonden. Er wordt daarom één inlog account beschikbaar gesteld per aankoop.

46- In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft DevelopHer de mogelijkheid een cursus te onderbreken of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.