Privacy beleid

DevelopHer is onderdeel van TechGirl. TechGirl respecteert jouw recht op privacy en wil daarom transparant zijn in de manier waarop TechGirl jouw persoonsgegevens verwerkt. We gaan zorgvuldig om met jouw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring heeft het doel jou te informeren over waar we je gegevens voor nodig hebben en wat we ermee doen.

Doeleinden van verwerking:

TechGirl verwerkt persoonsgegevens, waaronder NAW-gegevens, emailadres en telefoonnummer. De persoonsgegevens die je actief verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  1. Om onze diensten te verlenen, zoals het toesturen van cursus inloggegevens, of om contact met je op te kunnen nemen op verzoek of in zakelijk verband;
  2. Om fraude of misbruik te voorkomen;
  3. Om onze website te verbeteren.

Ontvangers van persoonsgegevens

TechGirl publiceert de content die je zelf op de website plaatst. We willen je meegeven voorzichtig te zijn in welke persoonsgegevens je zelf plaatst op de cursusomgeving, omdat deze inzichtelijk zijn voor alle bezoekers van DevelopHer. TechGirl zal je gegevens niet doorverkopen en zal deze niet doorgeven aan groepsmaatschappijen of andere derden, behalve als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het kunnen afleveren van gewonnen prijzen of het kunnen versturen van nieuwsbrieven. We zorgen dat we met deze partijen voldoende waarborgen hebben ingebouwd door bijvoorbeeld verwerkersovereenkomsten te sluiten.

TechGirl verwerkt jouw gegevens slechts binnen de EER.

Verwerkersovereenkomst

Met een aantal partijen heeft TechGirl verwerkersovereenkomsten gesloten, inzake het DevelopHer platform. Met deze partijen is afgesproken: partijen zullen Persoonsgegevens van DevelopHer uitsluitend verwerken met het oog op het verbeteren en ter beschikking stellen van Diensten aan DevelopHer. Zij zullen Persoonsgegevens van DevelopHer alleen verwerken namens de TechGirl en in overeenstemming met deze Voorwaarden en de gedocumenteerde instructies van TechGirl, tenzij anders vereist door de relevante wet waaraan de partijen zijn onderworpen.

De partijen zijn:

  • The Huddle
  • Plug & Pay
  • Mollie

Cookies

Wij vinden het belangrijk je te informeren over wat wij met cookies doen. Op onze AVG-pagina kun je je cookie instellingen wijzigen.

Indexering

De gegevens die je plaatst op DevelopHer worden niet door zoekmachines geïndexeerd.

Bewaartermijn en beveiliging

TechGirl bewaart je gegevens in beginsel zo lang als de wet dat voorschrijft of zo lang als nodig is om jou de gevraagde dienst te kunnen leveren. Indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven heeft TechGirl het recht persoonsgegevens langer te bewaren.

TechGirl heeft alle passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te kunnen beschermen. Zo maken we gebruik van encryptie door middel van een SSL-layer, toegangsbeveiliging en logging. Daarnaast zorgen we ervoor dat slechts de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw persoonsgegevens.

Het recht op inzake, correctie of verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegeven in te zien, te corrigeren of te verwijderen. TechGirl zal in beginsel binnen 4 weken reageren op een verzoek tot inzage of correctie. Indien er een verzoek wordt gedaan tot verwijdering zal TechGirl de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen tenzij de wet- en regelgeving zich tegen verwijdering verzet.  Je kan je verzoek schriftelijk richten tot info@techgirl.nl.

We willen je tevens wijzen op je recht om een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens te richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan je indienen via de website van de Autoriteit.

Overig

TechGirl behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We zullen wijzigingen op de website publiceren. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

DevelopHer verwijst in haar cursussen soms naar andere websites. TechGirl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Daarnaast geldt deze privacyverklaring slechts voor de website DevelopHer.nl en niet voor de websites waar TechGirl naar verwijst.

Heb je nog vragen over deze privacyverklaring of over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken? Neem dan contact met ons op.

TechGirl
info@techgirl.nl
KvK: 66439094